NASZA OFERTA

PRAWO GOSPODARCZE

 • Prawo procesowe
 • Prawo spółek
 • Nieruchomości, inwestycje budowlane
 • M&A
 • Prawo własności intelektualnej
 • Finanse i ubezpieczenia
 • Prawo farmaceutyczne
Prawo procesowe

Doradztwo korporacyjne jest jedną z najważniejszych specjalizacji naszej Kancelarii i dotyczy wszystkich aspektów działalności przedsiębiorców. Wśród naszych Klientów są firmy polskie i zagraniczne działające w różnych dziedzinach gospodarki. Doradzamy przy zakładaniu każdego rodzaju spółek, oraz przy ich podziale, połączeniu, przekształceniu i likwidacji. Zajmujemy się bieżącym doradztwem na rzecz spółek handlowych, w tym stałą obsługą ich organów (przygotowywanie regulaminów, uchwał, protokołów z posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników), obsługą transakcji związanych ze zmianami w kapitale zakładowym lub zmianami w gronie wspólników lub akcjonariuszy. Mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z zaskarżaniem uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników. Nasi adwokaci specjalizują się także w reprezentacji spółek w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.

Prawo spółek

Kancelaria z powodzeniem prowadzi liczne sprawy sądowe zarówno w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych. Nasi adwokaci posiadają duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa: gospodarczego, rzeczowego, rodzinnego, osobowego oraz spadkowego. Specjalizujemy się w procesach dotyczących różnego rodzaju roszczeń odszkodowawczych wywodzonych zarówno z kontraktów, jak i z deliktów. Podejmujemy się także spraw związanych z ubezpieczeniami za wyrządzoną szkodę, z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Prowadzimy postępowania związane z rentami i zadośćuczynieniami. Dodatkowo posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów o odszkodowanie z tytułu popełnienia tzw. błędu medycznego, a także w sprawach związanych z uprowadzaniem małoletnich za granicę, w trybie tzw. Konwencji haskiej. Od początku istnienia Kancelarii, jej adwokaci przeprowadzili kilkaset spraw sądowych, których istotna część zakończyła się sukcesem naszych Klientów.

Nieruchomości, inwestycje budowlane

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze transakcji związanych z nabywaniem i zagospodarowaniem nieruchomości. Udzielamy naszym Klientom kompleksowej pomocy we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie badania stanu prawego nieruchomości dla potrzeb inwestycji budowlanych, umów sprzedaży i najmu, czy dzierżawy nieruchomości, a także przy uzyskaniu różnych zezwoleń organów administracji publicznej. Kancelaria doradza Klientom na wszystkich etapach transakcji, począwszy od analiz prawnych, poprzez badanie ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości, po obsługę prawną negocjacji związanych z kupnem/sprzedażą nieruchomości. Obsługa obejmuje także przygotowanie umów, ustanowienie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń i dopełnienie wszystkich potrzebnych formalności. Ponadto Kancelaria doradza we wszelkich aspektach związanych z procesem inwestycyjnym (pozyskiwanie finansowania, umowy o prace projektowe, z generalnym wykonawcą, o roboty budowlane) oraz komercjalizacją nieruchomości.

M&A

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w sprawach dot. sprzedaży/zakupu całości lub części pakietu udziałów/akcji w różnego rodzaju typach spółek. Nasze doradztwo obejmuje przygotowanie struktury transakcji, badanie firmy będącej przedmiotem transakcji i analizę jej stanu prawnego (due diligence), przygotowanie potrzebnych do transakcji dokumentów, negocjacje i kontakt z inwestorami, bankami, innymi podmiotami związanymi z transakcją, dopilnowanie wszelkich formalności zapewniających prawidłowy przebieg transakcji. W toku działalności Kancelarii zdobyliśmy doświadczenie zarówno w reprezentowaniu inwestorów, jak i w przygotowywaniu przedsiębiorstw lub spółek do sprzedaży i w reprezentowaniu spółek lub ich wspólników w negocjacjach z inwestorami.

Prawo własności intelektualnej

Nasi adwokaci od początku istnienia Kancelarii świadczą usługi związane z doradztwem w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Przygotowujemy i opiniujemy liczne umowy związane z przeniesieniem lub ochroną praw autorskich, mamy szerokie doświadczenie w doradztwie przy umowach o prace projektowe pomiędzy pracowniami architektonicznymi a deweloperami oraz umowach w zakresie projektów informatycznych. Reprezentujemy naszych klientów również w sporach sądowych o naruszenie praw autorskich do wszelkiego rodzaju utworów, w tym literackich, muzycznych, filmowych oraz oprogramowania komputerowego (software).

Finanse i ubezpieczenia

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe w działalności spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Prowadzimy również audyty oceniające stopień zgodności działalności firmy z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Mamy doświadczenie w bieżącej obsłudze dużych pośredników ubezpieczeniowych oraz agencji ubezpieczeniowych.

Prawo farmaceutyczne

Adwokaci Kancelarii od kilku lat świadczą usługi związane z obsługą firm farmaceutycznych. Doradzamy przy licznych transakcjach związanych z nabywaniem lub zbywaniem praw do produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety. Doradztwo obejmuje także postępowania toczące się w URPL oraz przed organami inspekcji farmaceutycznej.

NASZA OFERTA

PRAWO KARNE

 • Zatrzymania
 • Postępowanie przygotowawcze
 • White collars crimes
 • Postępowanie wykonawcze
 • Postępowanie przed ETPCz
Zatrzymania

Kancelaria świadczy pomoc prawną od pierwszych chwil zatrzymania, zapewniając poszanowanie konstytucyjnych praw i wolności osoby zatrzymanej podczas wszystkich czynności postępowania przygotowawczego. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych pozwala naszym prawnikom na skuteczne doradzenie taktyki przed pierwszym przesłuchaniem w charakterze podejrzanego tak, by stres związany z zatrzymaniem nie spowodował negatywnych skutków dla dalszego procesu.

Postępowanie przygotowawcze

W toku wszczętego postępowania przygotowawczego niezmiernie ważna jest aktywność obrońcy, który z jednej strony dba o podstawowe prawa podejrzanego (np. negocjując z organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze warunki środków zapobiegawczych, które mają zostać zastosowane i składając stosowne środki zaskarżenia) a z drugiej wykazuje aktywność dowodową zmierzającą do wykazania faktów korzystnych w świetle przyjętej taktyki obrończej.

White collars crimes

W związku z dynamicznym rozwojem prawodawstwa w zakresie odpowiedzialności osób zarządzających majątkiem podmiotów tak publicznych, jak i prywatnych, szczególnego znaczenia nabrała praktyka kancelarii w spektrum przestępczości „białych kołnierzyków”. Doświadczenie zdobyte w procesie reprywatyzacji polskich przedsiębiorstw na przełomie wieków, jak również w toku bieżącego doradztwa znaczącym podmiotom gospodarczym, w połączeniu z wieloletnią praktyką karną zapewnia aktywną obronę w toku nawet najbardziej złożonych postępowań.

Postępowanie wykonawcze

Także po wydaniu prawomocnego wyroku skazującego istnieje możliwość obrony praw osoby skazanej. Nierzadko nawet wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności nie musi doprowadzić do faktycznego osadzenia w zakładzie karnym, a nawet, gdyby tak się stało, odpowiednia obrona w postępowaniu wykonawczym może znacząco przedłużyć okres pozostawania na wolności albo skrócić okres odbywania kary. Kodeks karny wykonawczy przewiduje szereg możliwości, z których doświadczony obrońca wybiera te, które w konkretnej sytuacji faktycznej pozwalają skorzystać skazanemu w pełni z przysługujących mu praw.

Postępowanie przed ETPCz

Objęcie Polski ochroną praw zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności stwarza możliwość zupełnie nowej reakcji na uchybienia władz publicznych wobec podmiotów prywatnych. Dotychczasowa praktyka kancelarii, przejawiająca się m.in. w uzyskaniu wielomilionowych odszkodowań w sprawie tzw. „akcji widelec” pokazuje, że Europejski Trybunał Praw Człowieka stanowi istotną gwarancję poszanowania praw jednostki.  Właściwe formułowanie skarg jest z kolei gwarancją odpowiedniego przedstawienia kwestii Trybunałowi.

Dane kontaktowe

KONTAKT

KNS Kucharski Nowiński Studziński Szczerba adwokacka Sp. p.

ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa

Tel.: 22 654 12 30

E-mail: sekretariat@knslegal.pl